Heeft u nog productvragen?

[email protected]

Kamagra bijsluiter – Pharma Holland

Lees de hele Kamagra bijsluiter aandachtig door, voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Wat is kamagra en waarvoor wordt het gebruikt?

KAMAGRA behoort tot de groep medicijnen onder de naam “fosfodiësterase-type 5-remmers”. Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met KAMAGRA alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. KAMAGRA dient niet door vrouwen te worden gebruikt. KAMAGRA wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

Gebruik geen Kamagra wanneer:

  • Als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”) gegeven. KAMAGRA kan een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
  • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van KAMAGRA.
  • Als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft
  • Als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft
  • Als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
  • Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION)

Wees extra voorzichtig met KAMAGRA

  • Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegen erectiestoornissen neemt.
  • Als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan
  • Als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie)
  • Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van KAMAGRA en neem direct contact op met uw arts. U dient KAMAGRA niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Speciale voorzorgen in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

KAMAGRA tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u KAMAGRA gebruikt heeft. Gebruik KAMAGRA niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. KAMAGRA kan een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”). U mag GEEN KAMAGRA nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis KAMAGRA

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het gaan staan. Dit zijn symptomen van orthostatische hypotensie hetgeen lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan betekent. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van KAMAGRA met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van KAMAGRA. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van KAMAGRA begint. Mogelijk zal uw arts u een startdosering van 25 mg KAMAGRA voorschrijven.

Gebruik van KAMAGRA met voedsel en drank

Wanneer KAMAGRA met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat KAMAGRA gaat werken.

Zwangerschap en borstvoeding

KAMAGRA is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

KAMAGRA kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op KAMAGRA reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van KAMAGRA

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u KAMAGRA inneemt.

Hoe wordt kamagra ingenomen?

U neemt KAMAGRA ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet in zijn geheel door met wat water. Als u de indruk heeft dat de werking van KAMAGRA te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. KAMAGRA helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat KAMAGRA gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat KAMAGRA begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te drinken voordat u KAMAGRA inneemt.
Wanneer KAMAGRA u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen. Neem KAMAGRA niet meer dan éénmaal per dag.

Wat u moet doen als u meer van KAMAGRA heeft ingenomen dan u zou mogen:

Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn.
U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd. Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen van Kamagra

Zoals alle geneesmiddelen kan KAMAGRA bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als KAMAGRA vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Zo bewaart u kamagra pillen

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30 graden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik KAMAGRA niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de blister. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Scroll to Top